NOWY ZWYCZAJ - OGRANICZAJ!

Polityka reglamentacyjna wobec alkoholu

Na całym świecie handel alkoholem jest ściśle regulowany za pomogą odpowiednich przepisów i ograniczeń. Wynika to ze specyfiki tego towaru.
Na całym świecie handel alkoholem jest ściśle regulowany za pomogą odpowiednich przepisów i ograniczeń. Wynika to ze specyfiki tego towaru.

Napoje alkoholowe nie są zwykłym towarem. Faktem jest, że zawierają substancję psychoaktywną, są szkodliwe. Powodują szereg szkód społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych. Dlatego też handel alkoholem nie podlega regułom wolnego rynku. Polityka wobec alkoholu ma charakter reglamentacyjny, co oznacza, że podejmowane są decyzje i działania mające na celu ograniczenie problemów związanych ze spożyciem alkoholu. Taka polityka jest elementem systemów prawnych na całym świecie. Jej celem jest sterowanie dostępem do alkoholu, biorąc jednocześnie odpowiedzialność za skutki i usuwanie następstw niewłaściwego używania alkoholu.

Realizując politykę reglamentacyjną wobec alkoholu podejmuje się następujące działania:

- koncesjonowanie sprzedaży alkoholu,
- zakaz sprzedaży osobom poniżej określonego wieku,
- ograniczenia związane z miejscem sprzedaży i spożywania,
- ograniczenia w godzinach sprzedaży,
- ograniczenia związane z działaniami marketingowymi,
- stosowanie akcyzy (specjalne opłaty),
- przepisu regulujące zasady prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu.

Regulacje te są podejmowane zarówno na szczeblu centralnym (ustawodawca/państwo), jak i lokalnym (uchwały rady gminy) zgodnie z zasadą subsydiarności, mówiąca o tym, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa. A zatem to samorządy w dużej mierze są odpowiedzialne za ograniczanie dostępności do alkoholu, realizując tym samym obowiązek, jaki nakłada na nie Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

CELE

  • Zmiana fałszywych przekonań i szkodliwych zachowań związanych z używaniem alkoholu,

  • Wzrost wiedzy o alkoholu - najbardziej destrukcyjnej i ogólnie dostępnej substancji psychoaktywnej,

  • Zmiana modelu spożywania alkoholu w kierunku bezpiecznego używania i abstynencji – zachowania postawy umiaru